Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

outoftears
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaExplorers Explorers
outoftears
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
outoftears
outoftears

March 13 2017

0856 952c 500

sollertias:

Mrs Richard Le Doux by Vlaho Bukovac, 1892 (detail)

Reposted fromLittleJack LittleJack
outoftears
outoftears
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaExplorers Explorers
outoftears
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viabeinthe beinthe
outoftears
Reposted fromIriss Iriss viadiedrunk diedrunk
1273 93e6
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadiedrunk diedrunk
4231 24bc 500
Reposted fromerial erial viadiedrunk diedrunk
outoftears
3214 ced0
outoftears
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viatosiaa tosiaa
outoftears

March 02 2017

5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

outoftears
6537 25e5
outoftears

February 28 2017

outoftears
Reposted frompanimruk panimruk viaHoHo HoHo
outoftears
outoftears
2503 7d97
Reposted fromretaliate retaliate viadrunkwhipster drunkwhipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl